Tájékoztató normatív kedvezményről

2021.06.04
A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság tájékoztatót adott ki a gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5b) bekezdése alapján az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek a fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben {a továbbiakban: Korm. rendelet} foglaltak szerint kell igazolni.

A fentiek alapján tehát, a bölcsődei ellátásában és az óvodai ellátásban részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, térítésmentesen kell biztosítani az étkeztetést és a normatív kedvezmény igénybevételéhez a kötelezettnek (szülőnek) elegendő a Korm. rendelet 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése és benyújtása a térítési díjat megállapító szerv (intézményvezető) felé.

Az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményt kell biztosítani és a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata. (A nyilatkozat innen vagy a dokumentumoknál letölthető.) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek számát {tizennyolc éven aluli, huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, életkortól függetlenül a tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és elégséges a jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további más dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő (nem kérhető a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolata, lakossági folyószámla kivonat, postai igazolószelvény bemutatása sem).

Tankönyvtámogatás normatív kedvezményének
igénybevételéhez

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (a továbbiakban: Ntt.) 4. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmény). A 17/2014. (111.12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) értelmében az R. 5. számú melléklete szerinti igénylőlapon lehet benyújtani e normatív kedvezményre vonatkozó igényeket. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. sz. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához az R. 26. § (1) bekezdése értelmében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás benyújtása szükséges. Az R. 26. § (2) bekezdése szerint a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, vagy a lakossági folyószámla kivonatot, vagy a postai igazolószelvényt.

Az iskola igazgatójának tehát, a fentiekben foglaltaknak megfelelően a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként elegendő csak egy igazolási forma bekérése a szülőtől.

Hatósági bizonyítvány formájában történő kizárólggos iggzolási mód megkövetelése g jogszabály szövegével ellentétes.

A jogszabály szövegezéséből nem következik, hogy a szülő a tankönyvtámogatásra való jogosultságát egy tanéven belül több alkalommal is igazolja, a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásra egy alkalommal az igénylőlap kitöltésekor kell, hogy sor kerüljön, ha nem áll rendelkezésre az igazolás (például, amennyiben a 20. életévét még be nem töltött gyermek tanulói jogviszonya megszűnt, azonban újabb képzésben, vagy más iskolában -köznevelési intézményben - újabb tanulói jogviszonyt létesít, visszamenőleg 2 hónapra válik jogosulttá a családi pótlékra), abban az esetben egy későbbi meghatározott időpontban kell az igazolást benyújtani.

Tájékoztatjuk az intézményeket, hogy a szeptemberi tanévkezdésre való tekintettel a szeptemberben esedékes családi pótlék augusztus 27-ig minden jogosult számlájára megérkezik, ezért az augusztus és szeptember hónapban esedékes ellátások gugusztus hgvi kifizetéssel teljesülnek, szeptemberben nem történik kifizetés.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése e) és f) pontja értelmében a családi pótlék havi összege:

- három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 Ft,
- három - vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 Ft.

Vissza a hírekhez