Iskolánkról

szuloi-tajekoztato-eszak_bp-tk-jav.jpg

Az iskola 7:00 és 18:00 óra között tart nyitva.

 

Tájékoztatjuk az iskolánk iránt érdeklődő tanköteleskorba lépő gyermekek szüleit, hogy a korábbi évek nagyszámú jelentkezései miatt javasoljuk, hogy jelentkezési szándékukat időben küldjék el hozzánk. A szándéknyilatkozatnak készítettünk egy mintát, amit innen tudnak letölteni, de a dokumentumok között is megtalálják. A szándéknyilatkozatot értelemszerűen töltsék ki majd juttassák el az iskola titkárságára. Személyesen is leadhatják, de küldhetik postán vagy e-mailben is. (iskolatitkar[kukac]szucsiskola.hu /igazgato[kukac]szucsiskola.hu)


A 2024/2025. tanévben is három első osztály indítását tervezzük. A tervezett osztálytanítók (osztályfőnökök) a jelenleg negyedik évfolyamon tanító pedagógusok. A beiskolázási programunkról többet a Beiskolázás menüben olvashatnak. 

Az osztályok mindegyike ugyanazzal a (pedagógiai) programmal és munkarenddel működik. Nem tervezzük emeltszintű oktatás bevezetését, valamennyi kisgyermek ugyanabban a tantrágyi struktúrában és óraszámban kapja meg az ismereteket.

A beiratkozott gyermekek osztálybasorolásának elsődleges szempontja, hogy a lány-fiú arány fele-fele (vagy attól minimálisan eltérő) legyen. Arra törekszünk, hogy az egy óvodából érkezőket lehetőleg egy osztályba soroljuk, hacsak a szülő azzal ellenkezőt nem kér. Az együtt-tartással megkönnyítjük a szeptemberi beszokatási időszakot, segítve a pozitív iskolaélmény kialakulását.

Az osztálybasoroláskor igyekszünk figyelembe venni a szülői kéréseket, de az osztályok kialakításában a döntést az intézményvezetője hozza meg.

A beiratkozás időpontja 2024. április 18. és 19. (csütörtök - péntek). A beiratkozás módja nagy valószínűséggel ugyanúgy a KRÉTÁ-n keresztül egy online felületen történik majd, mint az idén. Mindezekről a technikai részletekről a későbbiekben pontos információkat fogunk adni.

A szülők a beiratkozás időpontjában vagy a körzetes iskolába vagy a választott iskolába iratják be kisgyermeküket. A körzetes iskola a körzetében lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles korú gyermeket köteles felvenni. A választott iskolába beiratkozót csak abban az esetben tudja az iskola felvenni, ha van szabad férőhely.

Iskolánk beiskolázási körzettel működik. Ez azt jelenti, hogy a beiratkozás után elsősorban a körzetben lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulókat vesszük föl.

A fennmaradó szabadférőhelyekre az alábbi sorrendben veszünk föl gyerekeket:
1. iskolánkat választó különleges helyzetű tanulók

  • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

  • testvére az adott intézmény tanulója, vagy

  • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található, vagy

  • volt tanítványunk gyermeke.

2. A szándéknyilatkozatot beadó szülők gyermekét.
3. Ha a szándéknyilatkozatot benyújtók száma magasabb, mint a szabadférőhelyek száma, sorsolással kell eldönteni kiket veszünk föl. Ennek eljárásrendjét a házirendben szabályozzuk.

A hozzánk tartozó utcák jegyzékét az Elérhetőség menüben találják.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ Újpest iskoláit bemutató kiadványa az IRÁNYTŰ innen tölthető le.

Iskolánkról a legfontosabbak...

Iskolánk alapvető célkitűzése, hogy biztos alapismereteket adó, tanulói tevékenységre alapozott oktatást, tartalmas és sokszínű tanórán kívüli foglalkozást biztosítson a tanulóknak.
Tartalmi munkánknak három hangsúlyos területét tudjuk megnevezni.

1. Hatékony oktató-nevelő munka
2. Elfogadó pedagógai magatartás
3. Tartalmas és változatos szabadidős tevékenységek biztosítása.

Az elmúlt években, a szülői és tanulói igényekhez jobban igazodó, egyénre szabott bánásmódot, a nyugodt tanulási tempót, az ismeretek mélyebb elsajátítását biztosító hagyományos oktatási szerkezethez tértünk vissza. Délelőtt tanítási órák, délután napközis és tanulószobai foglalkozások vannak, kötelező tanulási idővel (14.30 -16.00 óra között).
Alsó tagozaton a napi munkát ún. "guruló" rendszerben szervezzük meg, aminek a lényege, hogy a két tanító felváltva ellátja a napközis tanító feladatait is. (Nincs külön napközis tanító.)
Felső tagozatos tanulóinknak napközis (csak 5. osztály) és tanulószobai (6-8. évf.) foglalkozásokat szervezünk, de a több tanulni való miatt nagyon fontos a rendszeres otthoni tanulás.

 

Osztályok, létszámok, osztályfőnökök a 2023/24. tanévben

Évf. Osztály Tanterem Létszám Osztályfőnök - tanító
1. A Fsz. 5. 20 Besencziné Rozsnyay Adrienn - Spingár-Nádházi Petra
B Fsz. 8. 23 Jurca Anita - Kozma Anikó
C Fsz. 6. 20 Vékás-Kovács Petra - Sulyok-Rozgonyi Emőke
2. A I.em. 19. 24 Johanné Salánki Gabriella - Sebestyén Regina
B I.em. 17. 22 Fodorné Branstädter Ágnes - Konrád Eszter
C Fsz. 2. 24 Bartucz-Baranyai Éva - Frank Andrea
3. A I.em. 11. 27 Révászné Lászlóffy Szilvia - Alexi Ferencné
B I.em. 10. 29 Szalainé Szántó Szilvia - Fürtös Alexandra
C I.em. 12. 26 Prófuszné Horváth Mónika - Nagy Dóra
4. A I.em. 13. 29 Herczeg-Mbonu Natália - Sélley Gabriella
B I.em. 16 27 Budai Blanka - betanítók
C I.em. 18 30 Lowaczk Tamásné - Ress Józsefné
5. A II.em. 34. 23 Kovács Tas János
B I.em. 15. 27 Németh Melinda
C II.em. 26 24 Bertalan Dorottya
6. A II.em. 31. 23 Mohácsi Anikó
B II.em. 25. 23 Forrai Zoltánné
C Fsz. 1. 18 Földvári Ágnes
7. A II.em. 33. 24 Kiss Beatrix
B II.em. 32. 22 Varga Judith
C II.em. 37. 23 Soósné Fodor Tünde
8. A II.em. 30. 21 Urbánné Bajkai Edit
B II.em. 23. 24 Forgóné Vasvári Ildikó
C II.em. 24. 26 Juhász Katalin
Összesen tanuló 579  

 

Pedagógiai hitvallásunk

Pedagógiai alapelvünk, hogy a gyermek azon ismereteknek lesz igazán birtokosa, amelyek megszerzésének tevékeny és aktív részese. Ezért pedagógusaink legfontosabb feladata a tanulók tanulási tevékenységének megszervezése és irányítása. Munkájuk szerves része a differenciált képességfejlesztés. E mellett differenciált követelmények támasztásával, következetes és folyamatos ellenőrzésekkel, számonkérésekkel kialakítjuk a gyerekek rendszeres, elmélyült tanulási szokásait.
A gondoskodó bánásmód érdekében különösen nagy figyelmet fordítunk a tanulást leginkább akadályozó logopédiai (dysgraphia, dyslexia) rendellenességek korai felderítésére és korrigálására. Rendszeres iskolai fejlesztő munkával segíteni tudunk azokon a kisgyerekeken, akiknek a még nem megfelelően kialakult képességeik az eredményes tanulásukat akadályozzák. A tanulási képességek fejlesztése érdekében szükség szerint különféle fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.

Az oktató-nevelő munkánkban kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelv, és a matematika oktatása.

Alsós osztályainkban az olvasástanításunk a hangoztató-elemző-összetevő módszeren alapul. A gyerekek meghatározott sorrendben tanulnak meg betűket, hangokat, majd azokból alkotnak szavakat, szövegeket, miközben elsajátítják a szótagolást is. (Fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy iskolánkban nem a szóképes olvasástanítási módszert alkalmazzuk!) Kiemelt cél, hogy az alapozó szakasz végére biztos szövegértő képességgel rendelkezzenek a gyerekek, hiszen ötödik osztályban az önálló tanulás alapja a különböző szövegek értő olvasása.

Matematika tanításunkban az OFI új matematika tankönyvcsaládja került bevezetésre. Jó tapasztalataink vannak; lassabb haladásra és több gyakorlásra ad lehetőséget, mint a korábban használt tankönyvcsalád. Tapasztalatunk, hogy az ismeretek megszilárdítása mélyebb, alaposabb. A matematikával nehezebben birkózók is sikeresebben sajátítják el az alapismereteket. 
A matematika tantárgy eredményes tanulásának segítéseként hetedik osztálytól a tanulók három különböző szintű matematika csoportban tanulják a tantárgyat. A nyolcadikosok továbbtanulását anyanyelvi és matematika felvételi előkészítővel segítjük.

A sport mellett évközben heti rendszerességgel működő szakkörökben tevékenykedhetnek gyerekeink. (részletesen a szabadidős tevékenységek menüpontnál)

A nyári szép hagyományú táboraink sok gyereknek adott felejthetetlen élményt. Szintén hagyomány, hogy iskolánk tanulói januárban egy hetes külföldi sítáboron vesznek részt.

Idegennyelv oktatása

Kiemelt szerepet szánunk az idegen nyelvek és a számítástechnika tanításának.
A hozzánk beiratkozó gyermekek nyolc éven keresztül tanulnak idegen nyelvet. A korábbi évek tapasztalatai, és az e témában végzett felmérésünk eredményét figyelembe véve, első osztálytól biztosítjuk a tanrendbe illesztett nyelvtanulás lehetőségét. Az idegen nyelvet nyelvszakos, diplomás tanárok tanítják, bontott, 12-13 fős kiscsoportokban. Az eredményes és hatékony nyelvtanítás támogatására olyan nyelvi szaktantermet alakítottunk ki, ahol multimédiás számítógépek internetes eléréssel segítik az egyéni tempójú és tevékenységközpontú nyelvtanulást. A számítógépek használata a felhasználói szintű számítógépes ismeretek megszerzését is támogatja, másrészt jó példa a PC-k tanulást segítő alkalmazására.

Az AIESEC egyetemi szervezet segítségével a nyelvhasználat támogatására minden évben hat hétre fogadunk külföldi hallgatókat. A világ legkülönfélébb tájairól - Brazília, Indonézia, Kína, stb. - érkező egyetemisták, akiknek szintén nem anyanyelvük az angol, ezen idő alatt gyerekeink nyelvhasználatát segítik. Itt létük alatt bemutatják saját országukat, szokásaikat, jellemző ételeiket és még sokegyéb mást, ami a gyerekeket érdekli. Bekapcsolódnak az angol órai tevékenységekbe is; a lemaradóknak segítenek a feladatok értelmezésében, a gyorsabban haladóknak beszélgető partnerei a kommunikációban. Mindezt angol nyelven. Ez a "helyzet" őket is, a gyerekeinket is arra készteti, hogy a tanult nyelvet használják.

A hallgatók családoknál kapnak szállást, további lehetőséget teremtve gyerekeinknek arra, hogy otthoni körélmények között folytathassák a nyelv gyakorlását.

 

Fizika óra az okosteremben, a kép forrása az iskola képgalériája.

Informatika oktatás

Az informatikai és számítástechnikai alapismereteket két korszerűen felszerelt géptermünkben 4. évfolyamtól, csoportbontásban sajátítják el a gyerekek. 7-8. osztályra felhasználói ismereteket szereznek szövegszerkesztésből, táblázatkezelésből és prezentációk készítéséből. Célunk, hogy az „okos” eszközöket ismeretszerzésre használni tudó gyerekeket neveljünk. A közismereti tárgyak tanításához is használjuk a modern infokommunikációs eszközöket.

Napjaink igényeinek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a digitális készségek fejlesztésére. 2008. szeptemberétől már a közismereti tárgyak tanításához is használjuk a számítástechnikát. A számítógép jelen van az idegen nyelv, a matematika, a rajz és természettudományos tantárgyak szakóráin, de eredményesen használják az alsó tagozatos órákon is. Tantermeinkben internetes eléréssel rendelkező számítógépeket, és egyéb informatikai eszközöket helyeztünk el, lehetővé téve, hogy akár óra közben is gyorsan elérhetők legyenek az aktuális információk.

A 2020/21. tanévben a hagyományos informatika tantárgyat felváltó digitális kultúra tantárgy került bevezetésre. Az új diszciplína két területen hoz lényegi változást: a digitális írástudás alkotó feladataiban (információkeresés, szövegek, ábrák, táblázatok szerkesztése, prezentációk készítése) és a programozás alapjait jelentő problémamegoldásra fókuszáló robotika tanórai megjelenésében. Ehhez az egyszerűen programozható „méhecskéket” a Bee és Blue Bot-okat használjuk. Az informatikai ismeretek helyett a fenti tevékenységek játékos felfogása élvezetessé teszi az órákat. Tartalmas és érdekes feladatokat oldanak meg a tanulók, ahol a kooperativitásra is szükség volt. A Bee és Blue Bot-ok használata, a Scottie Go! és a tabletek alkalmazása csoportban megvalósítható feladványok megoldását igényli, így az együttműködésen alapuló pedagógiai módszer is előtérbe kerül.

Sport és testnevelés

Tovább éltetjük az iskola történetének három és fél évtizedében kialakult testnevelési hagyományokat. Első évfolyamtól, valamennyi tanulónk heti 5 órában testnevelés órákon, a délelőtti néptánc órákon és a délutáni tömegsport foglalkozásokon ismerkedhet meg a rendszeres mozgással.
Számukra kiemelten fontosnak tartjuk a különféle sportágak megismertetését, a játékos versenyzések során az egészséges küzdő szellem kialakítását. Hozzáértő testnevelőink célja, hogy a tehetségeket mihamarabb felismerjék, és szüleikkel egyetértésben a választott sportágra felkészítsék a tanulókat. Nagy létszámmal (gyerekek, szülők, tanárok egyformán) rendszeres résztvevői vagyunk a kerületi futófesztiváloknak. Néhány évvel ezelőtt megalapítottuk az iskolai diáksport egyesületet, a SZÁDSE-t (Szűcs Sándor Általános Iskola Diáksport Egyesülete).

A széleskörű sporttevékenységünkkel összefüggően számtalan lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére. A DSE szakosztályaiban görkorcsolyázni, dzsúdózni, futballozni, röplabdázni és kosárlabdázni van lehetőség. Az Újpesti Önkormányzat támogatásával minden évben a másodikosaink síoktatásban, a harmadikosaink úszásoktatásban részesülnek.

Egyedi sajátosság a környezeti nevelés és a pénzügyi nevelés.

1994-től kezdve nevelési programunk szerves része a környezeti nevelés. A fenntarthatóság pedagógiája nemcsak a napi tanítási gyakorlatban, hanem az éves munkaterv kiemelt feladataiban is megjelenik. Minden tanévben az egyik legjelentősebb rendezvényünk a témahét, amelynek egyik napján külső helyszínre szervezett programon vesz részt az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa. 2011 óta örökös ökoiskola vagyunk.

Új eleme pedagógiai tevékenységünknek, hogy bekapcsolódtunk az OTP Bank Fáy Alapítványa által szervezett Sulibank programba. Ez az együttműködés ad keretet az iskolában a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek elsajátítására, amit 7. és 8. évfolyamon tantárgyként is bevezettünk. Programunk megvalósításához szakmai segítséget az MNB Pénziránytű Alapítványától is kapunk.

A K&H Bank Vigyázz! Kész! Pénz! országos vetéledőjén második helyezett lett a csapatunk.

Második helyezett csapatunk a K&H Bank Vigyázz! Kész! Pénz! vetélkedőn. A kép forrása az iskola képgalériája.

Továbbtanulás

Úgy gondoljuk iskolánk megítélése jó. Továbbtanulóink nagyjából fele-fele arányban jelentkeznek gimnáziumba vagy érettségit is adó szakgimnáziumba. A nyolcadik osztályt végzett tanítványaink többsége (93-94 %) érettségit adó középiskolában tanul tovább. Eredményeink mögött tanáraink és tanítványaink kitartó kemény munkája húzódik. Az elért színvonalat és a sokféle színes programot szeretnénk továbbra is megtartani.

 

 


Több mint másfél évtizedes múltra tekintő jó kapcsolatunk eredményeként, egy osztálynyi kisgyermek a Dalos Oviból érkezik.

Az érdeklődő szülőknek szívesen adunk további információkat a 233-2978-as telefonon vagy személyesen az iskolában.
Címünk: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.